Добредојдовте во Виртуелната берза!

Виртуелната берза претставува игра на знаење преку која учесниците стекнуваат искуство од областа на тргувањето со хартии од вредност. Виртуелната берза претставува симулација на вистинското тргување на Македонската берза, бидејќи со виртуелни пари се купуваат и продаваат вистински хартии од вредност што се тргуваат на Македонската берза. Покрај едукативниот карактер, оваа игра има за цел кај секој учесник да стимулира остварување на најголем профит при тргувањето во виртуелниот берзански свет. Воедно, учесниците во играта имаат можност да го вреднуваат своето вистинско портфолио остварено од тргувањето на Македонската берза.

ВАЖНО!

Во врска со известувањето за технички проблеми во функционирањето на Виртуелна берза, Ве известуваме дека циклусот ќе мора да почне од почеток,односно портфолијата на сите учесници во тековниот циклус ќе бидат вратени во почетна состојба (500.000 виртуелни денари). Поради оваа состојба циклусот се продолжува до 31.08.2020 година.
Моментални резултати
Име и презимеВредност на ХВ во портфолиоПреостанати средстваВредност на портфолио
Филип Ристов512.138,0019,00512.157,00
Мартина Јачевска510.338,0085,00510.423,00
Давор Настовски508.677,00139,00508.816,00
Никола Цацаноски507.067,00137,00507.204,00
Пеце Димитровски503.980,001.515,00505.495,00
Daniela Vojneski502.710,00369,00503.079,00
Igor Jordanovski499.222,00665,00499.887,00
Aneta Mancheva497.822,0043,00497.865,00
Кристијан Шевченко497.167,0092,00497.259,00
Oliver Indov496.050,0011,00496.061,00
Сара Мирчевска495.622,0033,00495.655,00
Sara Trajkoska495.541,001.947,00497.488,00
Nikola Petreski495.449,0032,00495.481,00
Aleksandar Veleski495.006,0030,00495.036,00
Ангела Манчева494.877,00198,00495.075,00
Jovana Todeva 493.934,00463,00494.397,00
Emilija Ilijoska493.065,00702,00493.767,00
Kiril Kiseloski492.224,00478,00492.702,00
Spase Spaseski491.722,0063,00491.785,00
СТОЈАН АНЃЕЛЕСКИ491.247,002.422,00493.669,00
Игор Каравилоски 490.440,0041,00490.481,00
Aleksandra Krstevska490.323,005.462,00495.785,00
Angelina Dimikj489.680,00112,00489.792,00
Kire Spasevski485.760,0026,00485.786,00
Marjana Smiljanova483.276,002.747,00486.023,00
Angela Todeva482.502,007.625,00490.127,00
Ангела Ангелова 481.326,004.549,00485.875,00
Mери Цветановска 421.767,0076.988,00498.755,00
Alejna Mustafa405.666,0092.431,00498.097,00
Елена Здравкоска291.475,00205.737,00497.212,00
Lina Zimbakova234.261,00264.525,00498.786,00
Киро Прокопиеф219.367,00277.854,00497.221,00